بایگانی برچسب: بابک‌فردوسی

But Mars is red, you say

چند روز پیش، بابک فردوسی تویت کرد. عکسی از مریخ که از ۵۰۰میلیون کیلومتر رسیده… حفاری کوچیکی که کاوشگر کنجکاوی روی سطح مریخ انجام داده.
But Mars is red, you say. SURPRISE!
 Yesterday’s @MarsCuriosity mini-drill. 
 

mars

mars-vs-earth

looks back at our home.

mars-rocks